KA1 - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty > Erasmus +


Stowarzyszenie realizacje projekt „Międzynarodowa współpraca szansą rozwoju” zgodnie z umową   2017-1-PL01-KA104-036240. 
 Projekt jest finansowany przez Agencję Narodową programu ERASMUS + w ramach akcji KA1 Edukacja dorosłych.

Druga z zaplanowanych w projekcie wizyta typu „Job shadowing” odbyła się w dniach 21 -25 maja 2018 roku w Portugalii. Organizacja goszcząca: Associacao Comercial e Industrial de Santo Tirso (ACIST), Largo Coronel Baptista Coelho nr 6, 4780-370 Santo Tirso, Portugalia.

Sam wyjazd był poprzedzony szeregiem działań lokalnych między innymi spotkaniami z wolontariuszką z Portugali, dodatkowymi lekcjami języka angielskiego, konsultacjami z informatykiem, spotkaniami wewnętrznymi dotyczącymi programu wyjazdu, planowania podróży, zakupu biletów, wyboru miejsca zakwaterowania, monitorowania stanu bezpieczeństwa w kraju docelowym.

W ramach tego działania cztery instruktorki terapii zajęciowej Agata Kowalczyk, Barbara Bałkun, Dorota Kłoczko oraz Katarzyna Sieńko z WTZ w Dąbrowie Białostockiej wzięły udział w wyjeździe szkoleniowym typu job-shadowing (szkolenie i nauka poprzez obserwację pracy na konkretnym stanowisku). Gospodarzem spotkania była organizacja ACIST z portugalskiego Santo Tirso. W ciągu tygodniowego pobytu miały okazję zapoznać się z ośrodkiem, kadrą i podopiecznymi. Jednak najważniejszym celem wyjazdu było podpatrywanie jak ich portugalscy koledzy i koleżanki pracują z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, jakie stosują metody, techniki, jak rozwiązują problemy. Kadra placówki przyjęła delegację z Polski bardzo serdecznie pokazując jakie materiały i urządzenia wykorzystują w poszczególnych pracowniach i szczegółowo wyjaśniając w jaki sposób podopieczni wykonują poszczególne przedmioty. Bezpośrednia wymiana doświadczeń  pozwoliła na  zaczerpnięcie nowych pomysłów oraz energii do dalszej pracy. Ośrodek który odwiedziły jest nowoczesny, dobrze wyposażony oraz dysponuje dużymi przestrzeniami o których Dąbrowski  WTZ może tylko pomarzyć. Ale jak podkreślają jego pracownicy problemy mamy podobne czyli finansowe i podobnie jak nasz WTZ tam też starają się pozyskiwać materiały do terapii jak najniższym kosztem często używając makulatury czy innych materiałów z recyklingu. I podobnie jak i my uważamy podkreślały że do tej pracy potrzebne jest „wielkie serce” i dużo empatii. Mamy nadzieję że nasza współpraca będzie kontynuowana w ramach kolejnych projektów. Efekty i rezultaty wyjazdu w postaci nowych technik i metod pracy zostały przedstawione na posiedzeniu rady programowej WTZ i zostaną włączone do codziennej pracy w ramach indywidualnych programów rehabilitacji osób niepełnosprawnych podopiecznych Dąbrowskiego WTZ.
Stowarzyszenie realizacje projekt „Międzynarodowa współpraca szansą rozwoju” zgodnie z umową   2017-1-PL01-KA104-036240.  Projekt jest finansowany przez Agencję Narodową programu ERASMUS + w ramach akcji KA1.


W dniach 6-10 listopada 2017 roku odbył się pierwszy z zaplanowanych w projekcie wyjazdów w formie job shadowing. Gospodarzem wizyty była organizacja z Hiszpanii – KAIROS z siedzibą w Saragossie.Wyjazd służył podniesieniu kompetencji osób zarządzających organizacją poprzez zapoznanie się z zasadami działania organizacji partnerskiej. W wyjeździe wzięli udział Andrzej Kamliński – Wiceprezes Zarządu oraz Joanna Ryszkiewicz – Skarbnik Zarządu. Szczególne podziękowania za poświęcony nam czas należą się przedstawicielom zarządu KAIROS panom Gregorio Centro i Rafaelowi Moreno. Wiedza i nowe umiejętności nabyte dzięki udziałowi w tej wizycie będą miały duży wpływ na poprawę funkcjonowania Stowarzyszenia jako organizacji dzięki specjalistycznej wiedzy z zakresu pracy nad projektami, promocją działań i upowszechnianiem rezultatów oraz budowania koalicji instytucji edukacji dorosłych z biznesem oraz władzami lokalnymi. Nasz partner z Hiszpanii bardzo skutecznie współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi, tworzy trwałe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Zapoznaliśmy się z ich receptą na sukces a nasi partnerzy chętnie dzielili się swoją wiedzą, mieliśmy możliwość towarzyszenia im przy ich przy codziennej pracy oraz zwiedzenia prowadzonych przez KAIROS placówek. Poświęciliśmy też trochę czasu na pracę nad pomysłami do przyszłych wspólnych projektów Erasmusa w ramach akcji KA2. Dzięki wizycie podnieśliśmy nasze umiejętności językowe, organizacyjne, logistyczne, z zakresu zarządzania organizacją oraz budowania partnerstw pomiędzy sektorem społecznym, biznesem i władzami lokalnymi, budowania wizerunku z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT. Całą zdobyta wiedzę planujemy wykorzystać w działaniach stowarzyszenia w najbliższej przyszłości. A w pierwszej kolejności chcemy zarejestrować Stowarzyszenie na platformie EPALE, zmodyfikować i zaktualizować naszą stronę internetową oraz założyć profil na Facebooku.

Agenda wyjazdu
Stowarzyszenie realizacje projekt „Międzynarodowa współpraca szansą rozwoju” zgodnie z umową   2017-1-PL01-KA104-036240.  Projekt jest finansowany przez Agencję Narodową programu ERASMUS + w ramach akcji KA1.

Partnerzy:
KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL- Hiszpania
KAIROS jest spółdzielnią socjalną utworzoną z  inicjatywy społecznej: powstała w celu edukacji i ułatwiania startu społeczności Aragonii z zamiarem realizacji praktycznych projektów pomagających ludziom. Jednostka powstała dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego osób specjalizujących się w projektach społecznych różnych dziedzin dla: ludzi młodych, nieletnich, niepełnosprawnych oraz szkoleń z zakresu nowych technologii. W zależności od potrzeb członków, Kairos zajmuje się edukacją w następujących dziedzinach: Inicjatywy społeczna, Jakość, Zatrudnienie, Innowacyjność, Nowe Technologie, Poprawa warunków życia, Opieka społeczna, Współpracy. Działania dla osób niepełnoletnie: interwencja w sytuacjach zagrożenia i zaznajomienie z zagrożeniami; wprowadzanie na rynek pracy; mieszkania wspomagane; centra pobytu, ośrodki społeczno-edukacyjne. Ubóstwo i wykluczenie społeczne: Pracujemy z ludźmi w sytuacji wykluczenia społecznego. Naszym celem jest przywrócenie ich społecznego i zawodowego zaangażowania. Opracowujemy projekty powrotu do pracy, podnoszenia kwalifikacji, tworzenia nowych miejsc pracy, itd.  Niepełnosprawność  fizyczna, intelektualna i sensoryczna: Integracja społeczna, ośrodki mieszkalne, specjalne ośrodki kształcenia, trening zawodowy, specjalistyczna rehabilitacja. Czas wolny i rozrywka: opracowanie i realizacja projektów zagospodarowania wolnego czasu i wypoczynku dla dzieci, nastolatków i młodzieży. Współpraca i pomoc w rozwoju dla innych podmiotów : wsparcie w zakresie tworzenia, zarządzanie, aspektach administracyjnych i technicznych.

Associação Comercial e Industrial do Concelho de Santo Tirso - Portugalia
ACIST powstało w 1913 roku jako stowarzyszenie przedsiębiorstw społecznych, ma ponad stuletnie doświadczenie w kontaktach z firmami w regionie. Od czasu swego powstania obsługiwało przedsiębiorców i zajmowało się doradztwem w zakresie rachunkowości, relacji pomiędzy firmami i państwem, w szczególności w sprawach dotyczących finansów i bezpieczeństwa społecznego, z władzami lokalnymi w sprawie interpretacji przepisów i udzielanych licencji, wsparcie to było finansowane z opłat członkowskich. Wraz z pojawieniem się funduszy UE, ACIST miał okazję do modernizacji i dywersyfikacji swoich usług, zapewniając tym samym wyższą jakość usług. W ramach tych funduszy był współorganizatorem technicznego szkolnictwa wyższego, które wcześniej nie istniało, był pionierem w organizacji szkoleń akredytowanych na poziomie krajowym i starał się pozyskiwać środki z funduszy UE w celu podniesienia jakości usług szkoleniowych oraz przyczynić się do rozwoju organizacji. Od 1997 roku oferuje coroczne programy szkoleniowe adresowane do pracowników aktywnych w różnych dziedzinach ( ICT, finanse, sprzedażowe, językowe, kwalifikacyjne i w dziedzinie ochrony zdrowia) Działalność szkoleniowa kierowana jest również do osób bezrobotnych w porozumieniu z potencjalnymi pracodawcami.  Od 2000 roku organizacja zajmuje się również działaniami szkoleniowymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Programy szkoleniowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych mają na celu ich rozwój indywidualny ale również integrację społeczną i zawodową.

W ramach projektu planujemy dwa wyjazdy w formie job shadowing.
1. Pierwszy wyjazd w formie job shadowing do partnera z Hiszpanii będzie służył podniesieniu kompetencji osób zarządzających organizacją poprzez zapoznanie się z zasadami działania organizacji partnerskiej z ponad wiekowym doświadczeniem ( planowany udział 2 osób na okres 5 dni)
2. Drugi wyjazd w formie job shadowing będzie służył podniesieniu wiedzy i kompetencji pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w zakresie nowych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi poprzez obserwację i udział w zajęciach w organizacji partnerskiej ( planowany wyjazd 4 osób na okres 5 dni)

Wiedza i nowe umiejętności nabyte dzięki udziałowi w tym projekcie będą miały duży wpływ na poprawę funkcjonowania Stowarzyszenia jako organizacji dzięki specjalistycznej wiedzy z zakresu pracy nad projektami, promocją działań i upowszechnianiem rezultatów oraz budowania koalicji instytucji edukacji dorosłych z biznesem oraz władzami lokalnymi. Wiemy że nasz partner z Portugalii bardzo skutecznie współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi, tworzy trwałe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Chcemy zapoznać się z ich receptą na sukces ponieważ nasz Warsztat powinien być tylko przystankiem osób niepełnosprawnych na drodze do pracy jednak często staje się swego rodzaju przechowalnią ponieważ w naszym regionie ciągle brakuje  dla nich miejsc pracy, pracodawcy są uprzedzeni a samorząd lokalny nie angażuje się w tworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy dla osób mniej zaradnych. W naszym regionie nie powstała żadna spółdzielnia socjalna czy Zakład Aktywności Zawodowej. Liczymy że ten projekt stanie się impulsem do zmiany tej sytuacji. Pracownicy Stowarzyszenia pracujący w Warsztacie Terapii Zajęciowej podniosą swoje kwalifikacje, poznają nowe metody pracy z osobami niepełnosprawnymi co przełoży się na lepszą jakość ich pracy zwiększy motywację i chęć do dalszego dokształcania. Co bezpośrednio wpłynie na jakość oferty edukacyjnej i większą satysfakcję naszych podopiecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich bliskich oraz nas samych.
Liczymy że ten projekt będzie dopiero początkiem naszego wspólnego działania na arenie międzynarodowej oraz szukania wspólnych rozwiązań i wymiany doświadczeń w ramach akcji KA2
1. Umiejętności językowe, organizacyjne, logistyczne, z zakresu zarządzania organizacją oraz budowania partnerstw pomiędzy sektorem społecznym, biznesem i władzami lokalnymi, budowanie wizerunku z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT. Aktywizacja i chęć dalszego rozwoju. (job shadowing)
2. Nowe metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, umiejętności językowe, organizacyjne. Wzrost aktywności edukacyjnej i zapobieganie wypaleniu zawodowemu. (job shadowing)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego