KA2 - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty > Erasmus +

Informacje o projekcie


INIT. 2014-1-ES01-KA204-004836
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
_________________________________________________________________________


Stowarzyszenie realizacje projekt „ In Itinere. Access To Work, Go To Work Safe” zgodnie z Partner Agreement Reference nr. 2014-1-ES01-KA204-004836 w ramach ERASMUS+ . Projekt jest finansowany przez hiszpańską Agencję Narodową programu ERASMUS + w ramach akcji KA2.
Strona internetowa projektu: www.in-itinere.net

Partnerzy:

Koordynator projektu : KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL- Spain

KAIROS jest spółdzielnią socjalną utworzoną z  inicjatywy społecznej: powstała w celu edukacji i ułatwiania startu społeczności Aragonii z zamiarem realizacji praktycznych projektów pomagających ludziom. Jednostka powstała dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego osób specjalizujących się w projektach społecznych różnych dziedzin dla: ludzi młodych, nieletnich, niepełnosprawnych oraz szkoleń z zakresu nowych technologii. W zależności od potrzeb członków, Kairos zajmuje się edukacją w następujących dziedzinach: Inicjatywy społeczna, Jakość, Zatrudnienie, Innowacyjność, Nowe Technologie, Poprawa warunków życia, Opieka społeczna, Współpracy. Działania dla osób niepełnoletnie: interwencja w sytuacjach zagrożenia i zaznajomienie z zagrożeniami; wprowadzanie na rynek pracy; mieszkania wspomagane; centra pobytu, ośrodki społeczno-edukacyjne. Ubóstwo i wykluczenie społeczne: Pracujemy z ludźmi w sytuacji wykluczenia społecznego. Naszym celem jest przywrócenie ich społecznego i zawodowego zaangażowania. Opracowujemy projekty powrotu do pracy, podnoszenia kwalifikacji, tworzenia nowych miejsc pracy, itd.  Niepełnosprawność  fizyczna, intelektualna i sensoryczna: Integracja społeczna, ośrodki mieszkalne, specjalne ośrodki kształcenia, trening zawodowy, specjalistyczna rehabilitacja. Czas wolny i rozrywka: opracowanie i realizacja projektów zagospodarowania wolnego czasu i wypoczynku dla dzieci, nastolatków i młodzieży. Współpraca i pomoc w rozwoju dla innych podmiotów : wsparcie w zakresie tworzenia, zarządzanie, aspektach administracyjnych i technicznych.


Partner nr1: Galileo.it S.r.l. Rome, Italy

Specjalizuje się w realizacji modułów szkoleniowych dla MSP oraz dużych firm za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. Współpracuje z kilkoma instytucjami z branży ICT i szkolenia zawodowego w celu opracowywania szczegółów wdrażania i rozpowszechniania FTS (protokołów elastycznych systemów szkolenia).
FTS są to protokoły kształcenia na odległość realizowane w sposób zintegrowany z wykorzystaniem  tradycyjnych narzędzi, papieru, usług internetowych i narzędzi multimedialnych.
Elastyczny System Szkolenia definiuje parametry w celu realizacji szkoleń długodystansowych wysokiej jakości.
Galileo.it zajmuje się również dedykowanymi szkoleniami językowymi oraz tworzeniem narzędzi mieszanych w szkoleniach językowych dla dorosłych.
W 2012 roku Galileo.it otrzymało Europejską Odznakę za innowacyjne projekty w zakresie nauczania i uczenia się języków za zestaw multimedialny dla podstawowego języka angielskiego przygotowany dla Mc Donalda we Włoszech.
Galileo.it był partnerem wielu projektów finansowanych przez KE: Leonardo da Vinci, Grundtvig i innych inicjatyw wspólnotowych i partnerem wielu projektów finansowanych przez włoskie instytucje samorządowe i rządowe.


Partner nr2: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Życia – Poland

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Radość Życia” powstało w 1999 roku. Głównym powodem założenia Stowarzyszenia było powołanie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Nasz Warsztat prowadzi pozaszkolną nie formalną edukację dorosłych osób niepełnosprawnych głównie z upośledzeniem umysłowym oraz zespołem Downa. Pracujemy z grupami 5 osobowymi aktualnie w 7 pracowniach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych pod opieką instruktorów. Zajęcia są prowadzone w celu społecznej i zawodowej rehabilitacji. Zgodnie z programami rehabilitacji zapewniamy naukę od podstawowych czynności do samodzielnej pracy zaczynając od nauki przygotowania posiłku, higieny osobistej, aż do umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Nasza placówka zapewnia różne formy terapii ( muzykoterapia, art-terapia, zajęcia plastyczne i techniczne oraz zajęcia rehabilitacyjne). Stowarzyszenie prowadzi również Świetlicę adaptacyjno – rehabilitacyjną dla dzieci niepełnosprawnych. Zapewniając tam zajęcia integracyjne, rehabilitacyjne jak i opiekę psychologa i pedagoga. Stowarzyszenie współpracuje z grupą wolontariuszy z Zespołu Szkół w Dąbrowie BiałostockiejOstatnio udało nam się pozyskiwać środki finansowe z różnych programów Unii Europejskiej. Jako organizacja działająca w dziedzinie edukacji stale szukamy nowych sposobów, aby skuteczniej pracować z osobami niepełnosprawnymi. Jako partner w tym projekcie będziemy mieli możliwość poznania metod pracy stosowanych w innych krajach i podzielić się naszymi sukcesami w tej dziedzinie.


ESTA Bildungswerk,  Bad Oeynhausen, Germany

Jest szkoleniową instytucją non-profit z około 200 pracownikami, prawnie podlegającemu państwu,  założone w 1982. Bierze udział w treningu, podnoszeniu kwalifikacji szerokiej gamy różnych grup docelowych (osób zmarginalizowanych, osób o szczególnych potrzebach, bezrobotnych ). ESTA - Bildungswerk opracował i zrealizował kilka projektów europejskich w ciągu ostatnich 15 lat. ESTA posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w pracy z młodzieżą w zakresie pracy w kulturze i przemyśle kreatywnym na przykład przemysł filmowy i wideo, transmisji, web-design.  Mamy do czynienia z mniejszościami etnicznymi w celu zwiększenia możliwości ich dostępu do rozwoju zawodowego, edukacji i rynku pracy. W związku z tym jako kluczowy ekspert ESTA wdraża projekt  FIBA w Nadrenii Północnej-Westfalii jako "projekt innowacji", finansowany przez Ministerstwo pracy, integracji i spraw społecznych.


Kontekst:

Wypadki drogowe stanowią jedną z głównych przyczyn śmiertelności i niepełnosprawności, edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego jest integralną częścią formowania osobowości człowieka. Stąd znaczenie edukacji w zakresie ruchu drogowego dla młodzieży i dorosłych, zwłaszcza tych o niższych możliwościach edukacyjnych. Jeżeli obecnie młodzi ludzie mają problem ze znalezieniem pracy w Europie, dla tych, którzy mają dodatkowe trudności jest jeszcze trudniejsze w związku z tym niezbędne jest przygotowanie, edukacja i szkolenia, a należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty, które pozwolą im, wykorzystać każdą możliwość zatrudnienia. Zajęcia edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa drogowego rozwijają samodzielność i zwiększają bezpieczeństwo poruszania się oraz są dodatkowym atutem w rozmowach z pracodawcą, poprzez zapewnienie dotarcia do swoich miejsc pracy bezpiecznie.

Grupy docelowe:

Młodzież i dorośli z niepełnosprawnością w początkowych etapach szkoleń zawodowych oraz  ich instruktorzy.
Osoby pracujące bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi w trakcie szkoleń lub na stanowiskach pracy.
Profesjonalne kadry instytucji zajmujących się edukacją formalną i nie formalną osób niepełnosprawnych oraz z trudnościami edukacyjnymi.
Podmioty publiczne i społeczne, które chcą podnosić umiejętności czynnych pracowników lub kandydatów do pracy.
Firmy ubezpieczeniowe oraz zajmujące się  profilaktyką zagrożeń w pracy.


Cele:

Stworzenie narzędzi edukacyjnych na rzecz rozwoju kompetencji, przekazywania wiedzy, postaw i nawyków, które zapobiegają wypadkom komunikacyjnym u młodych i dorosłych z niepełnosprawnością, szkolenia w celu nabycia, utrzymania lub rozwoju podstawowych umiejętności związanych z poruszaniem się.
Rozwijanie autonomii i niezależności, w celu wzmocnienia umiejętności edukacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Opracowanie reguł związanych wykorzystywaniem pojazdów mechanicznych przez osoby niepełnosprawne.
Włączenie zasad zapobiegania wypadkom do programów szkoleniowych w celu poprawy dostępu do rynku pracy, szkolenia zawodowego i bezpiecznego dojeżdżania do pracy.
Wykorzystanie materiałów wideo jako narzędzia dydaktycznego: nauczyć się wykonywać filmy instruktażowe do wykorzystania w procesach kształcenia osób niepełnosprawnych.
Podniesienie kompetencji instruktorów w zakresie wykorzystania TIK w edukacji.


Produkty:
1. Raport dotyczący bezpieczeństwa drogowego w poszczególnych krajach partnerskich.
2. Poradnik dla nauczycieli, instruktorów jak opracować scenariusz i nakręcić film instruktażowy
3. Poradnik dla nauczycieli, instruktorów jak korzystać z filmów instruktażowych w edukacji bezpieczeństwa drogowego.
4. Moduł video – wypadki w drodze do pracy.
5. Moduł video – poruszanie się pieszo.
6. Moduł video – korzystanie z autobusowej komunikacji publicznej.
7. Moduł video – korzystanie z tramwaju
8. Moduł video – korzystanie z metra
9. Moduł video – jazda rowerem.
10. Moduł video – dojazd samochodem.
11. Moduł video – wskazówki i dobre przykłady.

Pierwsze robocze spotkanie partnerów projektu odbyło się w dniach 15-18 grudnia 2014 roku w Saragossie w Hiszpanii.

Pierwsze spotkanie poświęcone było wzajemnemu zapoznaniu się partnerów (wszystkie organizacje przygotowały prezentacje Power point na temat swojej działalności) oraz opracowaniem umów partnerskich i zasad współpracy w ramach projektu. Ze względu na zmiany w projekcie związane z negocjacjami pojawiło się wiele wątpliwości co do zasad finansowania, realizacji i rozliczania projektu. Koordynator przedstawił również zaktualizowany harmonogram działań projektowych oraz ustalono termin i miejsce następnego spotkania partnerów.

Drugie spotkanie partnerów projektu odbyło się w dniach 11-14 maja 2015 w Herford w Niemczech

W trakcie spotkania koordynator zweryfikował dokumenty dotyczące rozliczenia dotychczasowego przebiegu projektu przygotowane przez partnerów. Zostały przedstawione ostateczne wersje raportu oraz przewodników dla pracowników instytucji edukacyjnych. Zostały też zaprezentowane pierwsze trzy materiały wideo przygotowane przez partnerów z Włoch, Hiszpanii i Polski. Następnie ustalono zadania i zakres dokumentacji niezbędnej do przygotowania raportu z rocznej realizacji projektu.

Trzecie spotkanie partnerów projektu odbyło się w dniach 24-28 września 2015 w Rzymie we Włoszech.

Koordynator przedstawił raport wysłany do Hiszpańskiej agencji narodowej programu Erasmus oraz poinformował że został on zaakceptowany. W trakcie spotkania zaprezentowano ostateczne wersje pierwszych materiałów video, również pierwsze wersje kolejnych filmów i scenariusze. Partner z Hiszpanii i Włoch zdecydował się na dodanie do ich filmów również komentarza i wersji z lektorem w języku angielskim i językach partnerów projektu. Ustalono również wstępny termin kolejnego spotkania w Polsce.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego