Stowarzyszenie - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"

Idź do spisu treści

Menu główne:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„RADOŚĆ ŻYCIA”

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"
Solidarności 1
16-200 Dąbrowa Białostocka
Polska
gmina: Dąbrowa Białostocka
powiat: sokólski
województwo: podlaskie

Adres do korespondencji: jak wyżej
Tel.: 85 712 02 85, 607 544 864
Faks: 85 712 02 85
E-mail: stow.wtz@wp.pl
Strona: www.stow-wtz.pl

Rejestry

nr KRS: 0000101679

nr REGON: 050860407

nr NIP: 545-15-35-817
HISTORIA STOWARZYSZENIA:


Organizacja powstała w 1999r. z inicjatywy Komitetu Założycielskiego. Już na starcie swojej działalności podjęło realizacje dużego projektu — Utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej (275 000,00 zł), który został zrealizowany z powodzeniem (WTZ działa od 01.03.2000 r.). Oprócz Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzona jest Świetlica Adaptacyjno — Rehabilitacyjna dla dzieci niepełnosprawnych. Główne osiągnięcia to utworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, wspieranie szkół w podejmowaniu działań na rzecz integracji. Utworzono samopomocową grupę wsparcia aktywizującą rodziny z problemem niepełnosprawności.

MISJA:


Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspokojenie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji kompleksowej, edukacji, opieki, udziału w kulturze i rekreacji oraz integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawa.

DZIAŁANIA:


Wspieranie rodzin z problemem niepełnosprawności ich dzieci: rehabilitacja, organizowanie wypoczynku, integracja środowiska, w tym:

 • działalność społeczna - pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

 • działalność charytatywna,

 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 • edukacja, oświata i wychowanie,

 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 • promocja ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 • porządku bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

 • upowszechniania i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działań wspomagających rozwój demokracji,

 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 • promocja i organizacji wolontariatu.


WŁADZE:


Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Zarząd składa się z 5 do 8 osób, w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Wiceprezes lub Wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i jeden do trzech członków. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie. Obecnie powyższe funkcje sprawują:

Prezes:
 Urszula Łazuk 
Wiceprezes:
Andrzej Kamliński
Sekretarz:
Jarosław Szcześniak
Skarbnik:
Joanna Ryszkiewicz
Członek Zarządu:
Małgorzata Snarska

W skład Komisji Rewizyjnej
wchodzą: Danuta Szabłowska Sokół, Agnieszka Sapkowska, Zofia Mużyło

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego