Zrealizowane projekty - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty

PROJEKT „DAJ WIĘCEJ Z SIEBIE — OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA PARTNEREM W DZIAŁANIU”

CZAS I MIEJSCE REALIZACJI:


Przewidziany czas wykonania projektu od 1 sierpnia 2008 do 30 czerwca 2009. Realizowany on będzie w Powiecie Sokólski. Działania na rzecz WTZ będą realizowane w oparciu o lokal WTZ — ul. Gen. N. Sulika 1 w Dąbrowie Białostockiej. Szkolenia na rzecz osób niepełnosprawnych będą realizowane na bazie Zespołu Szkół im gen. Nikodema Sulika ul. 1000 — Lecia PP 24 w Dąbrowie Białostockiej, szkolenia są BEZPŁATNE.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej, Działania 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:


Na zlecenie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” zarządzaniem projektem zajmą się następujące osoby:

Koordynator Projektu — Andrzej Kamliński
Asystent Koordynatora — Aneta Fiećko Luty
Księgowa — Elżbieta Hrynkiewicz

PARTNERZY:


Partnerem Stowarzyszenia będzie Zespół Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie. Do zadań partnera należy współpraca przy realizacji szkolenia gastronomicznego dla osób niepełnosprawnych. Zespół Szkół będzie brać aktywny udział w procesie rekrutacji poprzez udostępnienie pomieszczeń na spotkania organizacyjne. Partner będzie odpowiedzialny za organizację i prowadzenie bloku praktycznego szkolenia na bazie stołówki oraz przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego podsumowującego to szkolenie.

CEL PROJEKTU:


Celem projektu jest poszerzenie dostępu osób niepełnosprawnych do profesjonalnych szkoleń zawodowych znacznie zwiększających szanse na zatrudnienie oraz wsparcie psychologiczno-zawodowe w tym zakresie.

Cele szczegółowe:


1. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym szkoleń zawodowych w tym na bazie zakładów pracy
2. Wsparcie szkoleniowe i finansowe Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, działającego na rzecz aktywizacji społeczno — zawodowej w celu udoskonalania usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych
3. Umożliwienie zapoznania się z konkretnymi zawodami, w których z powodzeniem pracują osoby niepełnosprawne (wyjazd studyjny do Zakładu Aktywizacji Zawodowej)

BENEFICJENCI:


Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy. Część działań skierowana jest do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. W ramach projektu przewidziano również komponent promocyjny skierowany do lokalnej społeczności, który ułatwi akceptację naszych działań. Rekrutacji do poszczególnych komponentów dokonamy na zasadzie równego dostępu osób spełniających kryteria w kolejności zgłoszeń.

W działaniu szkoleniowym na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej przewidziany jest udział 8 pracowników Warsztatu w Dąbrowie Białostockiej. Punkt wsparcia psychologiczno-zawodowego skierowany jest do wszystkich uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. W ramach projektu, w szkoleniach weźmie udział 57 osób niepełnosprawnych.

DZIAŁANIA:


W pierwszych dwóch miesiącach będzie trwała promocja projektu, rekrutacja oraz czynności organizacyjne — przygotowanie dokumentacji oraz zaplecza lokalowego do dalszych działań, obejmujących:

Wsparcie szkoleniowe i finansowe Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej:

 • Seria trzech szkoleń specjalistycznych: Tworzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacji, Kompleksowa ocena programu rehabilitacji z ewaluacją, Seksualność osoby niepełnosprawnej intelektualnie. (3 dwudniowe szkolenia dla 8 osobowej kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej — 42 godziny szkoleniowe)

 • Punkt wsparcia psychologiczno — zawodowego dla osób niepełnosprawnych — 30 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. ( 1 dzień w tygodniu,4 godziny dziennie przez cały czas realizacji projektu — 160 godzin)

 • Wyjazd studyjny dla uczestników i kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie ( 1 dzień)— zapoznanie ze stanowiskami pracy w których z powodzeniem pracują osoby niepełnosprawne.


Działania szkoleniowe na rzecz nie aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych:


Szkolenie gastronomiczne (12 osób niepełnosprawnych):

blok teoretyczny 60 godzinny, a w nim:

 • minimum sanitarne,

 • higiena w pracy,

 • zasady żywienia,

 • nakrycie stołu,

 • obsługa klienta,


blok praktyczny na bazie istniejących miejsc pracy przy współpracy z partnerem Zespołem Szkół (3 grupy 4 osobowe po 80 godzin każda grupa) Przewidziano również egzamin podsumowujący dla uczestników szkolenia, który odbędzie się w ostatnim dniu szkoleń.

Szkolenie komputerowe:

 • podstawowe 60 godzinne dla 15 osób niepełnosprawnych, a w nim:

 • Windows,

 • Office,

 • poczta,

 • IE,

 • szkolenie specjalistyczne 100 godzinne dla 15 osób, a w nim:

 • podstawy tworzenia strony WWW

 • obsługa sklepu internetowego.


KAMPANIA PROMOCYJNA:


W ramach promocji działań związanych z projektem przygotowano logo projektu, ulotki i plakaty informacyjne, utworzono powyższą stronę WWW oraz zamieszczono ogłoszenie w prasie regionalnej.

OCZEKIWANE REZULTATY:


Rezultaty twarde:


 • Zorganizowanie 3 dwudniowych szkoleń dla kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej z wydaniem 24 certyfikatów ukończenia szkolenia.

 • Utworzenie punktu wsparcia psychologiczno-zawodowego dla osób niepełnosprawnych — 160 godzin doradczych.

 • Zorganizowanie 1 dniowej wizyty studyjnej dla 38 osobowej grupy uczestników i kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie.

 • Zorganizowanie szkolenia gastronomicznego dla 12 osób niepełnosprawnych z wydaniem 12 certyfikatów ukończenia szkolenia.

 • Zorganizowanie szkolenia komputerowego dla 15 osób niepełnosprawnych z wydaniem 15 certyfikatów ukończenia szkolenia.

 • Opracowanie logo projektu

 • Utworzenie strony internetowej projektu

 • Wydanie 20 plakatów i 200 ulotek.

 • Co najmniej 1 ogłoszenie w regionalnej prasie.

 • Zamieszczenie co najmniej 8 informacji z przebiegu projektu na stronie www.


Rezultaty miękkie:


 • Zapewnienie fachowej wiedzy pracownikom WTZ pracującym na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu osób pracujących w WTZ.

 • Wsparcie psychologiczne i ukierunkowanie zawodowe osób niepełnosprawnych.

 • Przełamanie barier osób niepełnosprawnych - ja też mogę pracować - poprzez obserwację osób i stanowisk pracy gdzie z powodzeniem pracują osoby niepełnosprawne.

 • Motywacja do działania — odzyskania wiary we własne siły.

 • Przełamanie barier społecznych pracodawców — osoba niepełnosprawna może być wartościowym pracownikiem.


Przebieg projektu będzie na bieżąco monitorowany przez koordynatora i omawiany z partnerem w celu korygowania ewentualnych problemów. Zostanie opracowana ankieta ewaluacyjna która pozwoli na ocenę przebiegu szkoleń realizowanych w trakcie projektu. Liczymy, że realizacja projektu umożliwi zdobycie kwalifikacji dużej grupie osób niepełnosprawnych w zakresie niezbędnym do podjęcia zatrudnienia. Tematyka szkoleń została wybrana na podstawie wieloletniego doświadczenia Stowarzyszenia i obserwacji rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne z tego typu kwalifikacjami są najbardziej pożądani na rynku pracy w naszym regionie, a szkolenie komputerowe dzięki możliwości pracy na odległość znacznie poszerza możliwości znalezienia zatrudnienia i odzyskania pełni funkcji społecznych i zawodowych.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”

Realizowały kolejny projekt międzynarodowy „Uczymy się przez całe życie, przez całe życie uprawiajmy sport” finansowany za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu „ Uczenie się przez całe życie” Projekty Partnerskie Grundtvig.


Projekt był realizowany od 01-08-2009 do 31-07-2011 przy współpracy z organizacjami z Turcji, Niemiec i Włoch.


Osiągnięte cele naszego partnerstwa to między innymi:


— Poprawiono umiejętności posługiwania się mową ojczystą przez dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie dzięki zajęciom sportowym;
— Zmniejszono zachowania które utrudniają dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie socjalizacje poprzez zajęcia sportowe;
— Ulepszono umiejętności współpracy z rówieśnikami dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez zajęcia sportowe;
— Rozwinięto umiejętności psychomotorycznych dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez wprowadzanie zajęć sportowych;
— Dostarczono umiejętności dostosowania się do różnych środowisk społecznych dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie dzięki zajęciom sportowym;
— Dostarczono okazji do nauki higieny osobistej po zajęciach sportowych osobom dorosłym niepełnosprawnym umysłowo;
— Uświadomiono dorosłym upośledzonym umysłowo ważności zachowywania pewnych reguł poprzez zajęcia sportowe;
— Pomoc w budowaniu i ulepszaniu pracy zespołowej osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie poprzez zajęcia sportowe;
— Powiększono wrażliwości społeczeństwa na osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie poprzez promowanie ich sukcesów sportowych;
— Dostarczono informacji na temat możliwości uczenia dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie do instytucji zajmujących się edukacją i rehabilitacją;
— Poprawa jakości życia osób dorosłych niepełnosprawnych poprzez zapewnienie zajęć sportowych;
— Dostarczono informacji na temat zdolności sportowych dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie do instytucji zatrudniających i poszukujących instruktorów zajęć sportowych, trenerów;
— Wskazano wielorakości problemów dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie miejscowym władzom;
— Umożliwiono osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie poczucie radości z odnoszenia sukcesu w sporcie i tym samym podniesienie ich poczucia własnej godności;
Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.lilasproject.com

Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji SOCRATES GRUNDTVIG 2

PROJEKTY PARTNERSKIE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH

SYSTEM INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z RYNKIEM PRACY SYSTEMS OF INTEGRATIONS OF PEOPLE WITH DISABILITIES INTO LABOUR MARKET


„Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Sokrates. Zastrzega się, iż treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności”

Krótki opis projektu


W ramach projektu podjęta zostanie współpraca z partnerami europejskimi w celu wymiany informacji na temat systemu integracji osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy w celu stworzenia łatwiejszego przyuczenia do zawodu zintegrowanego z rynkiem pracy. Celami projektu jest identyfikacja problemów systemu , dzielenie najlepszych praktyk i określenie potrzeb instruktorów którzy zajmują się rehabilitacją zawodową . W tym projekcie organizacje uczestniczące przedstawią swój obecny system zatrudnienia dla PWD (People With Disability- osób niepełnosprawnych), i prawodawstwo ich dotyczące. W następnych etapach , przedmiotem dyskusji będą problemy w systemie zatrudnienia dla PWD, problemy i potrzeby instruktorów zostaną szczegółowo zbadane za pomocą badania ankietowego. Zostaną wprowadzone najlepsze praktyki a na każdym spotkaniu zostaną zorganizowane wizyty w centrach rehabilitacyjnych. Stosownie do wyników tych badań, zostanie stworzony program szkolenia w celu polepszenia możliwości nauczania instruktorów, terapeutów zajmujących się rehabilitacją zawodową. Następnie, zostanie stworzony projekt GRUNDTVIG 1 dotyczący polepszenia zdolności nauczania instruktorów. W celu rozpropagowania rezultatów, zostanie wydany CD, który będzie zawierał sprawozdania i materiały z projektu.

Cele projektu:


 • Celem tego projektu jest wymiana informacji dotyczących systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy.

 • Przegląd systemu integracji osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy w każdym państwie uczestniczącym.

 • Dostarczenie informacji na temat problemów w przyuczaniu do zawodu i rehabilitacji oraz w poszukiwaniu i utrzymywaniu pracy.

 • Analiza problemów i potrzeb trenerów którzy świadczą usługi dotyczące przyuczania do zawodu i rehabilitacji.

 • Pozyskanie informacji się o najlepszych praktykach w każdym kraju uczestniczącym.

 • Zdobycie osobiście doświadczenia poprzez odwiedzanie instytucji/ centrów w każdym kraju uczestniczącym.

 • Stworzenie programu nauczania w celu poprawy zdolności nauczania trenerów.


W ramach projektu podjęta zostanie współpraca z partnerami europejskimi w celu wymiany informacji na temat systemu integracji osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy w celu stworzenia łatwiejszego przyuczenia do zawodu zintegrowanego z rynkiem pracy. Celami projektu jest identyfikacja problemów systemu , dzielenie najlepszych praktyk i określenie potrzeb instruktorów którzy zajmują się rehabilitacją zawodową . W tym projekcie organizacje uczestniczące przedstawić swój obecny system zatrudnienia dla PWD (People With Disability- osób niepełnosprawnych), i prawodawstwo ich dotyczące. W następnych etapach , przedmiotem dyskusji będą problemy w systemie zatrudnienia dla PWD, problemy i potrzeby instruktorów zostaną zbadane szczegółowo za pomocą badania ankietowego. Zostaną wprowadzone najlepsze praktyki a na każdym spotkaniu zostaną zorganizowane wizyty w centrach rehabilitacyjnych. Stosownie do wyników tych badań, zostanie stworzony program szkolenia w celu polepszenia możliwości nauczania instruktorów, terapeutów zajmujących się rehabilitacją zawodową. Następnie, zostanie stworzony projekt GRUNDTVIG 1 dotyczący polepszenia zdolności nauczania instruktorów. W celu rozpropagowania rezultatów, zostanie wydany CD, który będzie zawierał sprawozdania i materiały z projektu.

Więcej o projekcie na stronie

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego